Полиса за осигурување што обезбедува покривање на медицински трошоци и итни медицински услуги за лица кои патуваат надвор од нивната матична земја. Полисите за здравстено патничко осигурување можат да обезбедат покритие за различни ситуации вклучувајќи несреќи, болести и медицински итни случаи што се случуваат за време на патувањето.

alt
alt
alt

Се подготвувате за патување?

Осигурајте се со патничко осигурување