Со овој тип осигурување е осигурена одговорноста на превозникот за примената стока за превоз во патен сообраќај.
Цената зависи од моќноста на моторот на вашето возило изразена во KW, на која се пресметува бонус (попуст), доколку во минатите години осигуреникот не предизвикал штета(и) по овој основ, и малус (доплаток), доколку осигуреникот во минатите години предизвикал штета(и) по автомобилска одговорност.

alt
alt
alt

ЦМР Осигурување

Побарајте бесплатна консултација