Осигурување од општа и професионална одговорност - осигурување на Вашата Законската одговорност за штета која може да му ја причините на трето лице со Вашата дејност/активност, професија или слично.

  • Општа одговорност

    Осигурување кое ги покрива штетите кои Вие можете да ги предизвикате на трети лица со дејноста која ја обавувате.

  • Професионална одговорност

    Осигурување кое ги покрива штетите кои Вие можете ги предизвикате на трети лица а како последица на стручна грешка која ќе ја направите во делокругот на Вашата регистрирана дејност.

alt
alt
alt

Општа Одговорност

Бесплатна консултација