Решение за дозвола за вршење на осигурително брокерски работи со број 12-2677/7 од 10.03.2009 година издадено од Министерство за финансии на РСМ.

Р. бр. Име и презиме бр. решение Датум на издавање Веб-страница Завршување Број и датум на договор
ОБ-0040 Елена Антоновска Тодоровска 11-1875/2 16.02.2009 г mintins.mk 22.07.2009 година
ОБ-0018 Грачанин Сузана 12-11493/2 24.03.2008 година mintins.mk 31.08.2022 година
ОБ-0229 Драган Грачанин 09 - 1738/2 31.08.2012 година mintins.mk 03-17/2022 од 27.05.2023
ОБ-0428 Хелена Милески 19-3-758 02.12.2015 г mintins.mk 28.02.2023 година
ОБ-0475 Катерина Стојаноска 19-3-99 06.04.2017 mintins.mk 09.02.2024 година 04-01/1 од 01.06.2023
ОБ-0490 Билјана Бузлевски 19-3-229 04.08.2017 mintins.mk 03-13/1 од 07.03.2023
ОБ-0670 Борче Толевски 14-3-575 09.12.2021 година mintins.mk 04-10/1 од 25.05.2023
ОБ-0068 Лилјана Наумовска 12-1/20/2 19.06.2009 mintins.mk 04-53/31 од 30.08.2023
ОБ-0131 Мариетка Нешкоска 09-669/2 15.02.2011 mintins.mk 04-53/50 од 04.10.2023
ОБ-0524 Владимир Славкоски 19-3-443 29.06.2018 mintins.mk 04-53/54 од 16.10.2023
Емилија Булинг 14-3-1124 14.11.2023 mintins.mk 04-53/24 од 18.08.2023
Христина Ивановиќ Блажевска 14-3-3 17.01.2024 mintins.mk 04-2/10 од 25.01.2024
Инес Јошевска 14-3-1025 17.08.2023 mintins.mk 04-02/18 од 14.02.2024
Елена Матевска 14-3-2 17.01.2024 mintins.mk 04-02/13 од 02.02.2024
Соња Богдановска Дракуловска 09-549/2 11.06.2010 mintins.mk 04-02/55 од 02.04.2024