Осигурени ризици / пакет Основен Стандарден Премиум
Пожар
Удар од гром
Експлозија
Луња
Град
Паѓање на воздушни летала
Манифестација и демонстрација
Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации
Удар на сопствено моторно возило
Провална кражба и разбојништво
Трошоци за нужно сместување
Одговорност кон трети лица
Снежна лавина
Лизгање и одронување на земја
Кршење на стакла на прозорите и вратите на станбениот објект до 150 еур
Трошоци за изнаоѓање на дефект, копање и замена на оштетена цевка во висина до 200 еур
Поплава порој и високи води
Излевање на вода од аквариум
Тежина на снег
Атмосверски води
Удар на непознато моторно возило
Удар од паѓање на дрво
Вандализам
Кршење на стакла на застаклени балкони и кршење на санитарии до 100 еур
Трошоци за принудна преселба
Трошоци за повторно изработување на уништени документи и изгубени клучеви
Осигурени суми за: градежен дел 500 евра по м2 за станбен дел,250 евра по м2 за помошни простори
предмети во домќинство 30% од градежната вредност за станбениот дел
одговорност кон трети лица до 315.000 денари
трошоци за нужно смествување 100.000 денари
кражба и разбојништво на ствари/предмети во домаќинствотот лимит по настан и во годишен агрегат 65.500 денати по настан и во годишен агрегат
Годишна премија за станбени објекти до 90м2 2.800,00 ден 4.100,00 ден 6.700,00 ден
Годишна премија за станбени објекти од 91м2 до 140м2 3.200,00 ден 4.500,00 ден 7.500,00 ден